Bước đột phá – THE MIRROR

Khi gần một chục nguyên thủ quốc gia và chính phủ đến với nhau ở Berlin, những người thà chiến đấu với nhau hơn là nói chuyện với nhau, đó là một thành công ngoại giao. Danh sách những người...

BÀI XEM NHIỀU
BÀI ĐỀ XUẤT